انتهاي افق

بهتره که دل من هیچی نگه! بهتره تو فکر کنی که دل من حرفی نداره بزنه

مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
تیر 89
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
12 پست
آذر 87
12 پست
مهر 84
1 پست
اسفند 83
6 پست
بهمن 83
1 پست
مهربان
1 پست
همسر
1 پست
اعتراض
1 پست
اوباما
1 پست